HomeZong Wu MenYiZong BaGuaInternal Arts Community Contact

 

History of YiZong Martial Arts

 

Learn more about the history of YiZong martial arts here.

Origins

Dong Haichuan

Cheng Tinghua

Zhou Yuxiang

Li Cunyi

Zhang Zhaodong

Gao Yisheng

Han Muxia

Wu Mengxia

Zhang Zhunfeng

The Hung Brothers

Hung Yixiang

Luo Dexiu

The friendship of Wu Mengxia and Zhang Zhunfeng

Guang Wu Mountain martial arts

Song Yi Ren - man or myth?

Influence of Xingyiquan

Influences on Zhang Zhunfeng's arts - bringing it all together

Luo Dexiu's training and research

Luo Dexiu's teaching